Man blir dummare av cannabis

På Newsmill har under senare tid flera skribenter propagerat för en mer tillåtande politik när det gäller cannabis. Ett återkommande argument är att den nuvarande restriktiva politiken inte har stöd i forskning och andra fakta. Constance Ekdahl vill att en oberoende utredning ska ta reda på hur farlig cannabis är. Men den frågan är redan besvarad – av den forskning som pågår världen över, dag ut och dag in och som publicerar sina resultat i vetenskapliga tidskrifter.

En utmärkt sammanfattning av forskningsläget är gjord av psykiatern Jan Ramström under namnet Skador av hasch och marijuana. Finns att ladda ner från Folkhälsoinstitutets hemsida. Ramström har gått igenom i princip allt som publicerats till och med 2008. De nya rapporter som tillkommit sedan dess förstärker det som var känt 2008. Boken är också översatt till engelska.

Det finns ett antal rön som det råder stor enighet om inom forskningen. Det finns en del saker där det finns tveksamheter, vilka möjligen kan undanröjas med mer forskning. Om man ska sammanfatta detta mycket omfattande forskningsområde så leder bruk av cannabis till flera allvarliga problem.

  • Ökad risk för psykisk sjukdom, innefattande allt från kortvariga psykoser och panikångest över till schizofreni. 
  • Nedsättning av de kognitiva funktionera, såsom minne, uppmärksamhet, koncentration och analys- och planeringsförmåga. Eller för att säga det rakt ut: man blir dummare av att röka cannabis.
  • Ökad risk för trafikolyckor. Eftersom cannabis stannar kvar så länge i kroppen är en person som röker cannabis en gång i veckan eller mer alltid olämplig som bilförare. 
  • Cannabisrökning i unga år ökar risken betydligt för att missbruka andra droger, exempelvis heroin. Detta har visats i såväl stora sociologiska undersökningar som i hjärnforskning i laboratoriemiljö.
  • Unga hjärnor tar mer skada av cannabis än vuxna hjärnor. Människans hjärna är inte fullt utvecklad förrän man är runt 23-25 år. De flesta som röker cannabis har börjat långt tidigare. 
  • Fosterskador. Om modern röker cannabis kan barnet skadas på olika vis. Allvarligast är kanske skador på centrala nervsystemet. 
  • Mycket talar för att cannabisrökning orsakar lungcancer och andra skador på luftvägarna. Här behövs ytterligare forskning för att vara säker. 


Detta är bara en ytterligt kort sammanfattning av forskningsläget. Den som vill få en fullgod översikt bör läsa Ramströms lättlästa och välskrivna bok och sen gå vidare och fördjupa sig i enskilda studier. Det är också viktigt att känna till att årligen minst 200 000 personer inom EU söker vård för sitt cannabismissbruk enligt ECNN i Lissabon. Cannabis är precis som andra sinnesförändrande droger beroendeframkallande vilket är anledningen till att så många söker hjälp.

All debatt om cannabis bör utgå från kända fakta. När man utformar politik måste många olika saker vägas in. Forskningen kan inte svara på vilken sorts samhälle vi vill ha; om vi tycker det är OK att lagligt sälja en drog som man blir dum av eller som kan leda till psykisk sjukdom. Vi har mycket stora problem med de legala drogerna tobak och alkohol. Vill vi skaffa oss ännu mer problem genom att legalisera cannabis? Och varför skulle i så fall opiumrökning inte vara tillåten? Skadeverkningarna av opium skulle också kunna bagatelliseras på samma sätt som vissa debattörer gör med cannabis idag.

Frågan om cannabis som medicin hör inte hemma i den politiska diskussionen. Det är en strikt vetenskaplig diskussion där medicinsk nytta ska vägas mot biverkningar, precis som det alltid går till när läkemedel godkänns. Det är inget konstigt att narkotiska preparat används inom medicinen, men det har inget att göra med vår narkotika­politik för övrigt.

Per Johansson