Fler fastnar i beroende om man tillåter "medicinsk" marijuana

Det finns inget samband mellan att vissa experimenterar med narkotika och att vissa fastnar för drogerna och blir narkomaner. Det är helt olika fenomen som inte har med varandra att göra. De som blir narkomaner blir det för att de har så stora problem och det är de problemen som är de viktiga i sammanhanget.

Ungefär sådär kan det låta ibland. En något modernare variant av det som Nils Bejerot brukade kalla symtomteorin. Ett sätt att se på narkotikaproblemet som gick ut på att narkomani är ett symtom på fel och orättvisor i samhället som drabbar människor och det är därför de knarkar. "Missbrukade människor blir missbrukare" var en slogan som förekom. Underförstått i detta resonemang låg att beroendet som fenomen var obetydligt eller icke-existerande.

Inom alkoholforskningen råder idag tämligen stor enighet kring det som kallas för totalkonsumtionsmodellen. Den teorin presenterades på 50-talet av en fransk forskare, Sully Ledermann, som menade att det var fel att betrakta alkoholkonsumenterna som två grupper – normalkonsumenter och alkoholister – vilket var gängse vid den här tiden. Ledermann visade att om totalkonsumtionen gick upp så ökade skadorna och dödligheten, enligt logaritmiska kurvor. Det vill säga: om konsumtionen ökade med en viss grad så ökade skadorna med en ännu högre grad. Och tvärtom när konsumtionen minskade till viss del så minskade skadorna ännu mycket mer. 

Frågan är då om det finns en totalkonsumtionsmodell även för narkotika. Ordet totalkonsumtionsmodell känns onekligen lite konstigt när det gäller narkotika som ju en mycket begränsad del av befolkningen håller på med. Men det är trots allt mycket intressant att söka svar på frågan om det experimentella missbruket hänger ihop med det tunga missbruket, eller om det är två olika grupper som inte har med varandra att göra.

Nyligen publicerades en stor studie i USA där några forskare undersökt hur det ser ut med cannabisprevalensen och cannabisberoende i USA i de delstater där man tillåter "medical" marijuana jämfört med de delstater där man inte gör det. Studien har det kärnfulla namnet Medical marijuana laws in 50 states: investigating the relationship between state legalization of medical marijuana and marijuana use, abuse and dependence. Huvudförfattare är Magdalena Cerdá och den finns att läsa här.

Forskargruppen har gått igenom två nationella undersökningar av amerikaners drogvanor och analyserat data delstat för delstat. Skillnaden i prevalens är slående. I den ena undersökningen är siffrorna dubbelt så höga i mm-staterna. I den andra är skillnaden något mindre men fortfarande mycket stor. När det kommer till hur många som blir beroende av marijuana är skillanderna mellan mm-staterna och de andra också betydande; i stort sett dubbelt så hög andel som blir beroende i mm-staterna. 

Forskarna har även gjort jämförelser bara mellan de som är cannabisrökare i mm-staterna och i de andra staterna och då utjämnades skillnaden mellan hur många som blev beroende. Således är antalet personer som blir beroende kopplat till hur många som faktiskt använder marijuana.

Rent teoretiskt skulle man kunna tänka sig att invånarna i de delstater som tillåter "medical" marijuana har problem av olika slag i större utsträckning än de som bor i de andra delstaterna och att det skulle förklara skillnaderna i konsumtionsnivåer och beroendeproblem. Långsökt dock. I tillräckligt stora populationer jämnar allt sånt där ut sig. Vi snackar dessutom om människor som bor i samma land, ett land där befolkningen är rätt rörlig. Det är inget ovanligt att amerikaner flyttar från den ena landsändan till den andra för att jobba eller studera.

I diskussionsdelen av studien tar forskarna upp fyra faktorer som de tror är viktiga i sammanhanget och som bör vägas in vid vidare analyser och studier i ämnet:

  1. Allmänt positiva attityder till marijuana har troligen spelat stor roll i de delstater där man röstat igenom lagar som tillåter "medical" marijuana och det kan vara en förklaring till att prevalensen är högre där.
  2. När lagar som tillåter "medical" marijuana väl är på plats påverkar de synen på marijuana i delstaten i så motto att det blir ett mindre normbrott att röka på. Vilket också påverkar prevalensen.
  3. Det finns inget samlat budskap från den medicinska forskningen om vad som är sant respektive falskt när det gäller "medical" marijuana och därför lämnas fältet fritt för tolkningar i olika riktningar om hur man ska se på forskningen.
  4. När en delstat tillåter "medical" marijuana släpper man in marknadskrafterna vilket leder till en kommersialisering av drogen och en ökad tillgänglighet vilket påverkar all konsumtion, oavsett om det handlar om "medicinsk" användning eller i rent berusningssyfte.

Min enkla slutsats av det som studien visar är att om man gör marijuana mer tillgänglig så kommer fler att röka och fler kommer att bli beroende och fastna för drogen och därmed ta skada. Detta kan ses som en indikation på att totalkonsumtionsmodellen gäller även för narkotika. Det finns ett samband mellan de som röker på då och då och de som fastnar och blir beroende. Detta går att påverka med narkotikapolitik i olika riktningar.

Den politik som har medvind i USA just nu gör det lättare att röka cannabis vilket leder till ökad prevalens. En politik som håller nere den allmänna prevalensen leder till minskade skador. Harm prevention, skulle man kunna kalla en sådan politik.

Per Johansson

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln