Skolinspektionen publicerar felaktig information om drogtester i skolan

På Skolinspektionens webbsajt finns en text som avhandlar drogtester. Det är bra att Skolinspektionen ger sig på att förklara vad som gäller i denna fråga, men efter att ha läst igenom vad myndigheten publicerat så anser jag att Skolinspektionen bör ta bort texten och arbeta om den helt. Det som Skolinspektionen skriver innehåller flera felaktigheter och ologiska resonemang vilket bara försvårar och förvirrar för de skolor som vill arbeta drogpreventivt och i det arbetet använda sig av drogtester.

Första stycket med rubriken Allmänt är i stora drag OK. Man poängterar att drogtester i skolan alltid måste vara frivilliga och anger det viktigaste lagrummet för detta; grundlagen. Myndigheter får inte påtvinga medborgare kroppsliga ingrepp och eftersom en kommunal skola är att betrakta som en del av myndighetssverige så kan skolan aldrig kräva av eleverna att de lämnar drogtester. Egentligen kan ingen tvinga någon att lämna drogtest, utom polisen som kan göra det vid brottsmisstanke. Genom avtal kan man komma överens om att villkora exempelvis en anställning genom att kräva att arbetstagaren ska vara beredd att lämna drogtest vid anmodan. Om man inte vill delta i detta kan man avstå från att ta det arbetet, så det är inte samma sak som att tvinga någon. Den här skillnaden verkar inte Skolinspektionen ha klart för sig. Mer om detta nedan.

Stycke nummer två har rubriken Slumpvisa drogtester. Här blir det ganska snurrigt. Skolinspektionen "säger nej" till slumpvisa drogtester, i grundskolan och kommunala gymnasier eftersom det är "i princip omöjligt" att säkerställa att testerna genomförs fullt frivilligt. Därefter skriver man att JO slagit fast att frivilliga drogtester inte strider mot grundlagen, så länge frivilligheten kan garanteras.

"Skolinspektionen gör ingen annan bedömning än JO. Frivilliga drogtester är tillåtna. Skolinspektionen menar dock att det är svårt i praktiken att avgöra om reell frivillighet föreligger."

Vad betyder att Skolinspektionen "säger nej" samtidigt som man håller med JO? Observera också att "i princip omöjligt" helt plötsligt blev "svårt i praktiken" när det gäller att säkerställa frivilligheten i testerna. "Svårt" och "omöjligt" är ganska långt ifrån varandra. Det är mycket i livet som är svårt, men det blir det inte omöjligt av.

Till saken hör också (vilket Skolinspektionen "glömmer" att nämna) att JO yttrade sig just om en skola som praktiserar slumpvisa, frivilliga drogtester – på ett kommunalt gymnasium; Brinellgymnasiet i Nässjö. Skolinspektionen agerade på alla tänkbara sätt för att förmå Brinellgymnasiet att upphöra med sitt drogtestprogram men fick till slut ge sig efter att JO avgjort det hela och godkänt Brinellgymnasiets upplägg och genomförande.


Fortfarande under samma rubrik i texten kommer några meningar om fristående gymnasieskolor. Skolinspektionen menar att där råder andra rättsregler på grund av att det här handlar om en frivillig skolform. Rätt men fel. Gymnasieskolan är alltid en frivillig skolform och just det har ingen betydelse här. Dock råder andra rättsregler för fristående skolor. En friskola är inte att betrakta som en myndighet och kan därför villkora deltagandet i undervisningen på ett sätt som en kommunal skola inte kan. Friskolan kan exempelvis besluta att man har slumpvisa drogtester som ett villkor för att eleverna ska få gå på skolan. Hur skolan ska genomföra testerna och vad skolan får och inte får göra om man upptäcker missbruk finns det rättsliga avgöranden om som ger vägledning. Även på friskolan måste naturligtvis testerna vara frivilliga men en vägran att delta kan alltså innebära att eleven inte kan gå kvar på skolan.

Nästa stycke, med rubriken Drogtester på förekommen anledning – det vill säga misstankebaserade tester – är mycket intressant. Om Skolinspektionen misstror elevers och deras föräldrars kapacitet att själva fatta frivilliga beslut när det gäller slumpvisa drogtester, så gäller det uppenbarligen inte här.

"Skolinspektionen säger ja till drogtester på förekommen anledning, om de sker med fullt och reellt samtycke från eleven, och vårdnadshavare för omyndiga elever."

Varför är frivilligheten möjlig i detta fall men inte när det gäller slumpvisa drogtester? Vad är det som gör att frivilligheten går att säkerställa när en skola erbjuder en drogtest för att man misstänker att eleven håller på med narkotika, när det "i princip är omöjligt" att säkerställa frivilligheten när det handlar om att delta i ett slumpmässigt drogtestprogram, som man dessutom frivilligt måste anmäla sig till i förväg?

Skolinspektionen är en viktig myndighet som har en avgörande roll att spela i att säkerställa skolornas kvalitet vad gäller undervisningen och tryggheten för eleverna när de befinner sig i skolan. Just ur detta perspektiv är det viktigt att skolorna utvecklar sina metoder när det gäller att förebygga och ingripa mot missbruk av droger bland eleverna. Här borde Skolinspektionen bidra istället för att försvåra. Göra sitt jobb helt enkelt.

Per Johansson

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln