Marijuanarökare hoppar av high school oftare än andra

Ett stort problem i USA, som nog de flesta utanför landet är omedvetna om, är de många avhoppen från high school. En ökande andel unga amerikaner får således inte examen från det som – delvis – motsvarar vårt gymnasium. Normalt sett går man ut high school det år man fyller 18 år, det vill säga ett år innan man går ut gymnasiet i Sverige.

En studie från 2007 vsade att 16% av alla amerikaner mellan 16 och 24 – totalt 6,2 miljoner personer – hade hoppat av high school i förtid. "High school dropouts" är den term man använder i USA. Tre ord med en negativ klang för alla amerikaner. Inte utan skäl. Siffror från 2004 visar att 15% av unga vuxna mellan 18 och 24 varken studerade eller arbetade. Tidningen the Economist rapporterade 2011 att 35% av alla män mellan 25 och 54 som inte fullföljt high school var utan arbete. Att jämföra med situationen 1960 då motsvarande siffra var 10%. 

De enklaste jobben finns inte kvar längre och behovet att klara skolan blir allt viktigare. Därför är avhoppen från high school något som oroar och bekymrar i USA. President Obama har tagit upp frågan i sina tal flera gånger. Det pågår en hel del forskning kring problemet men tyvärr ser det inte så ljust ut med lösningarna.

En fråga som knappt alls kommit upp i anslutning till detta tidigare är kopplingen till drogmissbruk bland unga. Konstigt nog. Drogmissbruk är ju sådant som gör att unga människor fungerar dåligt i skolan. Under mars månad publicerade The Institute för Behavior and Health dock en rapport, America's Dropout Crisis: The Unrecognized Connection To Adolescent Substance Use, som är en genomgång av det vetenskapliga material som finns där man kan utröna om det finns ett samband mellan drogmissbruk och avhopp från high school i USA.

Författarna till rapporten har gått igenom forskningen där man undersökt avhopp från high school och där frågan om missbruk finns med i materialet. Det går – inte oväntat – att se ett samband mellan avhopp och drogmissbruk. Intressant att konstatera är att sambandet är tydligare för marijuana än för alkohol. Även ganska ringa bruk av marijuana verkar öka risken för avhopp från high school.

En diskussion som pågått i akademiska kretsar är vad som är orsak till vad. Vissa menar att ungdomarna som missbrukar droger gör det för att de har misslyckats i skolan och att drogerna snarare är en reaktion på detta misslyckande och inte en orsak till misslyckandet. Mot denna analys talar de (få) rapporter som undersökt hur det gått för elever som fått behandling mot sitt missbruk. Om de lyckas hålla sig drogfria har de också lyckats bra i skolan.

Författarna till den nu publicerade översikten drar en del mycket intressanta slutsatser. De skriver: 

  • Avhopp från high school är ett komplext problem, det finns många olika orsaker till att eleverna hoppar av skolan.
  • Det investeras stora pengar i att undersöka och försöka göra något åt problemet som är en stor belastning på USA, på nationell nivå och även för de unga människor som hoppar av skolan och därmed inte når sin fulla potential utbildningsmässigt.
  • Trots samabandet mellan drogmissbruk och avhopp talas det sällan om detta i debatten. 
  • Det finns starka bevis för att sambandet här är riktat åt två håll, det vill säga misslyckande i skolan utgör en risk för missbruk samtidigt som missbruk försämrar skolresultaten.
  • Alltför lite görs för att upptäcka missbruk tidigt bland skolelever, inom hälsovården såväl som skolan.
  • Av alla problem kopplade till avhopp från high school är drogmissbruk kanske enklast att upptäcka och att göra något åt.
  • Forskningen visar att om man når framgång i att avbryta missbruket förbättras skolresultaten och risken för avhopp minskar.


Problemet med missbruk av droger bland skolungdom är inte på samma höga nivå i Sverige som i USA. Men varje ung människas missbruksproblem är lika stort för just hen, och hens familj, alldeles oavsett hur det ser ut i övrigt i samhället. Att misslyckas i skolan är sannerligen ingen bra start i livet. Det finns all anledning för oss i Sverige att bli bättre på att upptäcka missbruk tidigt och bli bättre på att hjälpa dem som är på väg att fastna i drogmissbruk. Rapporten från The Institute of Behavior and Health är bra hjälp i detta arbete.

Per Johansson

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln