Narkotika ÄR lagligt som läkemedel

Ingen har kunnat undgå att debatten om att legalisera cannabis tagit fart i Sverige. Inget konstigt med det. Sverige är en del av världen, vi har en ovanligt internationellt orienterad ekonomi, många unga studerar utomlands, svenskar pratar bra engelska och reser mycket. Klart att legaliseringsdebatten spiller över till oss.

I slutet av augusti publicerade M-politikern i Stockholm Daniel Somos en debattartikel i Dagens Samhälle som propagerar för att legalisera cannabis och där han argumenterar att cannabis har medicinsk effekt på cancer och andra sjukdomar. Liberala ungdomsförbundet, som ju agerar för legalisering, skriver i sitt handlingsprogram:
”Cannabis verksamma substans är ett mycket effektivt smärtstillande preparat – med mycket få bieffekter i jämförelse med andra likvärdiga smärtstillande läkemedel, ex morfin. Cannabis bör därför legaliseras för medicinskt bruk.”

Att koppla ihop legalisering av cannabis med de möjliga medicinska effekter som finns hos drogen är fel och dumt av två skäl. För det första är all narkotika legal för medicinsk användning redan idag, för det andra har medicinsk användning ingenting att göra med användning i berusningssyfte.

FN:s narkotikakonvention från 1961 utgör grunden för det internationella samarbetet kring narkotikakontroll. Språket är gammaldags, nästan bibliskt. Inledningen lyder såhär:

”Parterna, som känna ansvar för mänsklighetens väl och hälsa,
som inse, att narkotika komma att förbli oumbärliga såsom smärtlindrande medel och att erforderliga åtgärder måste vidtagas för att säkra tillgången på narkotika för detta ändamål,
som inse, att tillvänjning till narkotika utgör en allvarlig fara för individen och för med sig sociala och ekonomiska risker för samhället,
som äro medvetna om sin plikt att förebygga och bekämpa detta onda,”


International Narcotics Control Board, INCB, har sitt säte i Wien. De ganska få anställda har två uppgifter; dels kontroll av hur länderna följer konventionerna och dels att administrera handeln med narkotika för medicinska ändamål mellan länderna.

Således: det finns ingenting i dagens narkotikakontrollsystem som hindrar att narkotika används när det är medicinskt motiverat. Det är tvärtom så att detta underlättas genom det internationella samarbete som INCB ansvarar för.

På vilka medicinska grunder och indikationer narkotika ska användas som läkemedel är dock en vetenskaplig fråga, inte en politisk. Varje land har en myndighet som registrerar läkemedel på basis av forskning och beprövad erfarenhet; i Sverige Läkemedelsverket. Riksdagen godkänner aldrig läkemedel.

Att närmare hälften av USAs delstater fattat beslut i sina parlament om att göra det lagligt att röka cannabis i ”medicinska” syften är pinsamt för det politiska systemet i det land som varit föregångare i så många olika avseenden. Och ännu värre är att detta politiska intrång i den vetenskapliga sfären ser ut att leda till att cannabis blir en laglig kommersiell produkt i flera delstater. Vilket i sin tur är en utmaning mot hela det internationella samarbetet kring narkotikakontroll.

Per Johansson