Narkotikafri Skola fortsätter erbjuda gratis rådgivning

Från Narkotikafrågan #1/2015 Tack vare ett fortsatt stöd från PostkodLotteriet kan projektet Narkotikafri Skola fortsätta erbjuda Sveriges gymnasieskolor gratis rådgivning och stöd i det drogförebyggande arbetet under 
vårterminen. 


Narkotikafri Skola arbetar aktivt med att sprida kunskap och arbetsmetoder till Sveriges gymnasieskolor för att stödja deras arbete mot narkotika. Fokus ligger på att utveckla skolans drogpolicy och handlingsplan, dokument som idag finns i en majoritet av Sveriges gymnasieskolor men som inte sällan innehåller brister och svaga 
punkter. Med hjälp av Narkotikafri Skola kan skolorna uppmärksamma dessa brister och komma fram till lösningar för att täta till dem. Målet är att skolorna ska bygga upp en struktur som hjälper dem att arbeta systematisk med åtgärder för att kontinuerligt bekämpa användning av droger inom skolan.

Policyarbetet är nyckeln till i skolans arbete mot narkotika och det finns idag en osäkerhet om vad skolan kan, får och bör göra i sitt drogförebyggande arbete. Frågetecknen är många och man anser
att det finns ett för litet stöd från skolmyndigheten i dessa frågor. Behovet av hjälp utifrån är alltså stort. Efter flera års erfarenhet av drogförebyggan de arbete i skolan har Narkotikafri Skola utvecklat
och etablerat ett fungerande koncept som kan bemöta det här behovet.

Ett trettiotal gymnasieskolor runtom i Sverige har redan startat ett sammarbete med Narkotikafri Skola för att utveckla sitt drogförebyggande arbete. Dessa skolor har genomfört olika typer av
insatser efter behov. Det främsta arbetet har bestått av att upprätta eller arbeta med skolans befintliga policy och handlingsplan samt införande av drogtester på praktiska program.

Projektet Narkotikafri Skola är unikt och är det enda projektet som erbjuder skolor den här typen av stöd. Det är därför så viktigt att RNS med hjälp av PostkodStiftelsen kan fortsätta detta arbete under ännu en termin och får möjlighet att bemöta det stora behov som idag finns hos våra gymnasieskolor. Under vårterminen 2015 görs framför allt en satsning på att fler skolor ska certifiera sig som drogfria verksamheter och börjar arbeta systematiskt för att skapa en narkotikafri skolmiljö.

Linnea Elfving

Arkiv

Senaste nyheter