Skolinspektionen fortsätter blanda ihop begreppen om drogtestning

Från Narkotikafrågan #2/2015 Att Skolinspektionen förmedlar vilseledande information om gymnasieskolans möjligheter att använda drogtester har genom åren påtalats i flera sammanhang. Trots detta upprepas den vilseledande informationen, nu i ett beslut rörande drogtestning vid den fristående
gymnasieskolan Yrkesplugget i Uppsala.

Problemet består i att Skolinspektionen blandar ihop begreppet ”påtvingat kroppsligt ingrepp” med slumpvisa drogtester, som enligt Skolinspektionen per definition ses som påtvingade. 

När Brinellgymnasiet i Nässjö införde frivilliga slumpvisa drogtester 2009 kritiserades dock detta av Skolinspektionen. Enligt Skolinspektionen stred detta mot lagen då frivilligheten inte gick att
säkerställa. Justitieombudsmannen kom i ett yttrande i april 2010 till en annan slutsats och ansåg att fri villigheten gick att säkerställa. Frivilliga slumpvisa drogtester kan därför användas i gymnasie
skolan, både den kommunala och fristående skolan. 

I april 2014 utkom Skolverkets och Socialstyrelsens material
Vägledning för elevhälsan. I bilaga 6 redovisas dessa myndigheters syn på drogtestning i skolan och som utgår från Skolinspektionens
uppfattning. I detta material fortsätter man hävda den syn på frivilliga slumpvisa tester som Skolinspektionen hade i fallet Brinellgymnasiet. Man informerar däremot anmärkningsvärt nog inte om JO:s beslut och ger en felaktig information som skapar osäkerhet i skolan. 

I ett beslut i ett anmälningsärende från november 2014 fortsätter Skolinspektionen sprida vilseledande och felaktig information. Ärendet gäller drogtestning av en elev vid Yrkesplugget i Uppsala. I sak har Skolinspektionen inget att erinra om skolans agerande. I det inledande stycket i motiveringen till beslutet däremot blandar man återigen samman begreppen. Skolinspektionen säger helt riktigt att kommunala skolor omfattas av grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp, men för fristående skolor gäller inte förbudet mot påtvingade kroppsliga ingrepp eftersom det råder ett avtalsförhållande. Det kan därför enligt Skolinspektionen ”inte sägas vara förbjudet att genomföra slumpvisa drogtester på fristående gymnasieskolor".

Här blandar Skolinspektionen ihop påtvingade tester och slumpvisa
tester där det senare enligt Skolinspektionen uppenbarligen per definition betraktas som påtvingade. Detta trots att JO redan fyra år tidigare underkänt Skolinspektionens uppfattning.

Därefter hävdar Skolinspektionen att den fristående gymnasieskolan har rätt att använda påtvingade tester. Men inte heller den fristående skolan får använda påtvingade tester, det kan bara polisen göra vid misstanke om narkotikabrott. Frivilligheten kan inte avtalas bort.
Slumpvisa drogtester, liksom misstankebaserade, måste alltid vara frivilliga. Däremot kan det vara förenat med en konsekvens att avstå från att lämna urinprov, exempelvis att eleven inte kan delta i vissa moment eller APL. Men det är fortfarande frivilligt.

Påtvingade test är således inte tillåtet var sig i den kommunala eller fristående gymnasieskolan. Frivilliga slumpvisa tester däremot är tillåtet i båda skolformerna, även som krav för att få delta i vissa farliga moment. Drogtestet är fortfarande frivilligt, men att avstå kan innebära att eleven också avstår från vissa utbildningsmoment.

Staffan Hübinette

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter