Narkotikafri Skola på Sverigeturné

Från Narkotikafrågan #4/2016: Under höstlovet drog Narkotikafri Skola återigen ut på en föreläsningsturné runt om i landet. Under veckan besökte vi Örebro, Göteborg, Malmö och Stockholm där vi bjöd in till en utbildningsdag om cannabis och skolans arbete med policy, handlingsplan och rutiner. En majoritet av deltagarna kom från elevhälsa och skolledning inom gymnasieskolan men även representanter från grundskola, polis, socialtjänst och flera kommuner var på plats. Veckan bjöd på många intressanta samtal och inspirerande exempel såväl som svåra frågeställningar och oroväckande rapporter från golvet.

- Det är alltid inspirerande att se att det finns ett sådant engagemang i skolan för att få insatserna mot narkotika att verkligen fungera och att deltagarna delar med sig av erfarenheter och praktiska exempel, säger Staffan Hübinette, föreläsare.

Cannabis, som det oftast handlar om när man talar om ungdomars droganvändning, fick extra fokus under dagen. Pelle Olsson, författare av boken Big Marijuana. presenterade flera viktiga aspekter kring cannabis och redovisade den senaste forskningen kring hur drogen påverkar ungas hjärnor och kroppar. Han diskuterade även hur legaliseringen av cannabis i flera amerikanska delstater egentligen har gått till och vad vi kan lära oss av debatten som föranledde detta.

Vi tittade närmare på hur cannabisanvändning kan påverka elevens skolgång när det kommer till skolk, betygsresultat och avhopp och hur droganvändning och handel påverkar arbetsmiljön på skolan och tryggheten för andra elever och personal.

Det är viktigt att skolan har möjlighet att tidigt uppmärksamma och agera vid oro för elevers droganvändning. Dels för att stötta ungdomen med problem men också för att elever och personal ska kunna känna sig trygga i skolan som arbetsplats. Här är ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner av stor betydelse.

- En sak som oroar är att fungerande system och rutiner för tidiga insatser snabbt kan raseras, säger Staffan Hübinette. Förändringar i system, organisation och rutiner fattas högre upp i systemen av byråkratiska skäl som kan vara svåra att förstå och utan hänsyn till skolans erfarenhet av vad som fungerar enklast och bäst. Byte av chef kan vara tillräckligt för att en fungerande modell och praktik ska falla samman.

Huvudfokus under dagen låg därför på hur skolan kan skapa fasta strukturer och insatser. Verktygen är policy, handlingsplaner och rutiner. Till skillnad från många andra insatser inom området så är
policyarbetet inte ett projekt som pågår under en begränsad tidsperiod. När dokument, rutiner och system är på plats hjälper de
skolledningen att arbeta systematisk med åtgärder för att kontinuerligt bekämpa användning av droger inom skolan. Under dagens andra halva gick Staffan Hübinette därför igenom vilka förebyggande insatser som är effektiva, vilka regler som gäller för drogtestning och hur disciplinära åtgärder kan användas i samband med narkotika.

En viktig del i arbetet är att täta glappet i samverkan med socialtjänsten och att se till att skolan inte hamnar i osäkert läge efter att man gjort en anmälan till socialtjänsten.

Under veckan har vi sammanlagt träffat ett 160-tal personer arbetar för att skolan ska vara drogfri miljö. Det är alltid lika inspirerande för oss att komma ut och träffa så många engagerade människor som dagligen arbetar för att göra skillnad för våra ungdomar!

Linnea Elfving
Projektledare, Narkotikafri Skola

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Boktips!

Vägar till en narkotikafri skola
- från osäkert till säkert läge

Staffan Hübinette
Wolters Kluwer förlag - 2016

 

Big Marijuana
Pelle Olsson
Fri Förlag - 2015