Upprop: Rätt till drogfrihet för våra missbrukare!

Sedan flera år tillbaka dör allt fler av våra missbrukare en för tidig död i överdoser och i andra narkotikarelaterade dödsorsaker. Dödstalen har stigit påtagligt framför allt efter år 2006 då utdelningen av ersättningsdroger för heroin, d.v.s. metadon och buprenorfin lättade på reglerna. Idag dör fler av dessa medel än av heroin.

Den utveckling av situationen för våra missbrukare som vi iakttagit de senaste åren är inte acceptabel men inte heller oundviklig. Den går att påverka med politiska beslut och av denna orsak tar organisationerna bakom detta upprop till orda för att höja våra röster för en förändring.

Den höga dödligheten hos missbrukarna har flera orsaker. Förutom den frikostiga förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel finns också en omfattande social nedrustning som en förklaring. Missbrukare nekas ofta vård idag, och den vård de erbjuds motsvarar inte deras problembild.

Tunga missbrukare utan socialt skyddsnät, och med en mångårig historia av utanförskap, erbjuds i bästa fall öppen vård. Ofta klarar de inte av det och då döms de ut som hopplösa fall och överförs den till den växande medicinska delen av vården där missbrukarna parkeras i ersättningsprogram (s.k. LARO) där de, oftast för hela livet, underhålls med droger som samhället förser dem med.

Bakom detta ligger bland annat en myt som spridits om att behandling inte fungerar. Hela vården av missbruk, som är ett socialt, psykologiskt, andligt, mentalt, kognitivt och medicinskt problem har idag fått en medicinsk slagsida. Allt fler missbrukare erbjuds inte längre en vård som är drogfri och samhället har idag i praktiken övergett målet att missbruksvården i första hand skall sträva mot drogfrihet.

De program som idag förskriver ersättningsdroger har blivit många och växt bortom all kontroll. Drogerna som skrivs ut försäljs vidare, blandas med andra droger och utgör också ett hinder för att söka drogfri vård. Många som söker drogfri vård avråds eller nekas det.

Åldersgränserna för dessa åtgärder har också sänkts så att de gäller ända ner till 18 år. Hur många allvarliga behandlingsförsök har gjorts med en 18-årig missbrukare som motiverar att man ställer in denne på livslång medicinering?

Bakom denna utveckling står en människosyn som vi inte ställer oss bakom. I denna människosyn finns hopplösa fall och människor behandlas utifrån krasst ekonomiskt kortsiktiga perspektiv. Vi kräver:

  1. Direktiven för svensk missbruksvård skall omarbetas så att de tydligt uttalar att målet för all missbruksvård är drogfrihet
  2. Socialstyrelsens kommande åtgärdsplan om missbruksvården måste innehålla en omarbetning av nuvarande läkemedelsförskrivning så att den skärps och begränsas. Åldersgränserna skall återföras till 20 år. Detta gäller även sprututbytesprogrammen.
  3. Förslag utarbetas om hur staten kan bistå kommunerna med ekonomiska förutsättningar för en missbruksvård värd namnet och som är lika för alla i hela landet.


Undertecknare 29/11 2016

LP-verksamheten
G & K Pedagogkonsult Gunnar Bergström
IOGT-NTO
KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället)
RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle)
Blå Bandet Sveriges Blåbandsförbund
AMD (Anhöriga mot Droger)
Korpbergets Behandlingscenter