Fler unga i Göteborg söker vård för cannabisproblem

Göteborgs stad har i dagarna redovisat två rapporter som båda beskriver cannabisproblem bland unga i Göteborg.
 
I rapporten Tungt narkotikamissbruk 2017 – en kartläggning inom Göteborgs stad framgår att problemen med cannabis ökar, särskilt bland unga män. Andelen som anger cannabis som primär drog (orsakar mest problem och är anledning till vårdkontakt) har ökat från 18,5% 2011 till 23% 2018.
 
Av de som söker vårdkontakt för narkotikamissbruk söker 31% hjälp för problem med amfetamin. Cannabis hamnar på andra plats med 23%. Cannabisproblem är vanligare bland män (25,7%) än bland kvinnor (16,8%).

Cannabisproblem är i särklass vanligast bland unga. Av de som är under 19 och söker hjälp söker 86% hjälp för cannabisproblem. I åldrarna 20-29 år söker 34% hjälp för cannabisproblem.
 
Att en så stor andel av de unga som söker hjälp har problem med cannabis visar att cannabis är ett reellt och växande problem som ska tas på stort allvar.
 
En positiv utveckling däremot är att andelen som har injicering som vanligaste intagningssätt av primärdrog har minskat med cirka 30 procent jämfört med 2011 vilket är positivt ur smittskyddssynpunkt.
 
I rapporten Cannabis och unga i Göteborg (2018) som bygger på en enkätundersökning av elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 framgår att cannabisanvändningen i stort sett varit oförändrad de senaste tio åren vilket är positivt. Att fler unga trots detta söker vårdkontakt för cannabisproblem skulle kunna förklaras av att de som använder gör det mer frekvent vilket ökar risken.
Ungdomar som använder cannabis röker också tobak och dricker alkohol i betydligt större utsträckning än ungdomar som inte använder cannabis.

För de ungdomar som använder cannabis är det också en betydande riskfaktor. Studien visar att elever som använder cannabis är mindre nöjda med sig själva, umgås i högre utsträckning med vänner som har olika riskbeteenden, skolkar i högre utsträckning, trivs sämre i skolan och har sämre familjerelationer jämfört med elever som inte använder cannabis. Dessa faktorer kan förvisso vara en orsak till cannabisanvändning samtidigt som cannabisanvändningen kan orsaka och förvärra dessa problem.

Staffan Hübinette