Drogtester i skolan

Intresset för drogtester i skolan ökar. En enkät som TV4 Nyheterna (14/10) har låtit göra till landets kommuner visar att av 183 kommuner som svarat uppger 96 eller 52% att de använder drogtester vid misstanke. Om detta betyder att så många skolor utför provtagningen inom den egna skolhälsovården framgår inte. Standarden är att alla skolor vid oro och misstanke gör en orosanmälan till socialtjänsten och/eller kontaktar Mini Maria eller motsvarande enhet som vanligen utför provtagningen. Dessa rutiner fungerar dock inte i alla kommuner varför många skolor själva utför drogtestet inom elevhälsan. Om de utgör 50% framgår inte av TV4:s undersökning.

Av de 183 kommunerna svarar 29 (16%) att de använder frivilliga slumpvisa drogtester. Detta måste rimligen avse gymnasieskolor då slumpvisa drogtester tester med något undantag inte förekommer i grundskolan.

I inslaget i TV4-nyheterna beskrivs Nyköpings kommun som nyligen infört slumpvisa drogtester på en av kommunens gymnasieskolor och senare även ska införa detta på de två andra kommunala gymnasieskolorna. Tidigare i år har Borlänge och Halmstads kommuner beslutat att införa drogtester på de kommunala gymnasieskolorna.

Narkotikafri Skola bedömer att ett 50-tal gymnasieskolor idag infört slumpvisa drogtester. Före 2009 var det två till tre skolor. Intresset för slumpvisa drogtester har ökat och fortsätter att öka. Denna ökning har skett trots att Skolinspektionen under alla år motsatt sig och avrått skolan från att använda slumpvisa drogtester. Skälet är att Skolinspektionen anser att frivilligheten inte kan säkerställas och att drogtesterna därför strider mot lagen. Rättsläget är dock klart sedan JO 2010 i ett uttalande i fallet med Brinellgymnasiet i Nässjö slagit fast att frivilligheten kan säkerställas och att slumpvisa drogtester därför inte strider mot lagen. Förvaltningsrätten fastställde i en dom 2020 beträffande Skellefteå kommun JO:s tidigare uttalande.