Drogtesta elever i gymnasieskolan

Varje gång ett barn dör för att det sociala nät som skulle fånga upp och skydda brustit. Varje gång ett barn kommer i vägen för en kula som överhuvudtaget inte skulle avlossats. Varje gång ett barn blir skrämt av en påverkad morsa, brorsa eller pappa. Då har vi vuxna misslyckats kapitalt.

Barnkonventionen har varit lag i snart ett år. Ett år där vi fortsätter se sorgliga exempel på drogrelaterad död bland unga.

Det är så svårt att ta in, att alls föreställa sig hur livet slutade för de små barn som miste livet för att de inte blivit väl omhändertagna av sina föräldrar eller av oss som borde observerat och agerat.

Tragiken har lett fram till att två nya lagförslag skickats på remiss till Lagrådet. Lagförslag som ska främja barnens position vid rättegångar, samt prövning vid vårdnadsöverflytt från familjehem.

Barn behöver nyktra vuxna som kan föra deras talan. Barnens behov ska komma först.

Enligt FN:s barnkonvention, artikel 33, ska konventionsstaterna ”… vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.”

Drogtester, som en del i stödet, för föräldrar i beroende som har hand om det mest värdefulla och oskyldiga som finns, borde vara en självklarhet för allas trygghet.

I förskolan och skolan ska barnen lära sig om en mängd ting – men inte komma i kontakt med narkotiska preparat. Varje gång vi hör att narkotika, kanyler eller sprutor påträffats där man endast ska hitta hink och spade inser vi att det har gått för långt för länge.

Inget barn ska riskera att bli erbjuden narkotika i skolan. Ingen ska erbjudas att langa narkotika av dåliga förebilder i stället för att gå i skolan.

RNS är för slumpvisa drogtester på gymnasieskolor som en del i ett pussel för att kunna hjälpa och fånga upp en elev som börjat med droger innan det gått för långt. En narkotikafri skola bör vara en självklarhet och inte som i dag bero på en extra engagerad elevhälsa eller rektor.

Fler pusselbitar, som att fånga upp eleven genom att samverka med föräldrar och socialtjänst, är en förutsättning för att lyckas på lång sikt.

Regeringen utreder i sitt 34-punktsprogram att skärpa straffen för de som introducerar unga i kriminalitet.

RNS anser att lagstiftningen behöver utökas så att det anses som grovt brott att förvara och använda narkotika på platser där barn vistas. Riksdagen och regeringen behöver vidta kraftfulla och särskilda lagstiftningsåtgärder mot narkotika i hem-, skol- och förskolemiljö. RNS anser således att en viktig åtgärd är att ytterligare lagstifta mot bakgrund av artikel 33.

Det handlar inte om att minimera skador, utan om att eliminera skador för barnen till föräldrar som hanterar illegala droger. Det görs bäst genom att förändra lagar som försvårar informationsutbyte (sekretesslagen). Vi kräver att den som i sitt yrke möter föräldrar och barn får och kan ta sitt ansvar.

Skolor från högstadiet och uppåt inte bara bör utan ska ha en drogpolicy för en drogfri skolgång.

Vi i samhället ska göra allt som står i vår makt för att fånga upp och ta hand om de barn som lever i misär, såväl som dem som lever i familjer med missbruk bakom en fin fasad.

Barnen behöver skyddas enligt lagen och lagstiftningen behöver lägga ansvaret på den som agerar vårdslöst med barns trygghet och säkerhet.

Barn hör inte ihop med narkotika. Inte när det ligger i mammas mage, inte under sin uppväxt och inte i skolan. Vi vet tillräckligt för att inte negligera den cannabisrökande mamman, den påtända pappan eller abstinenta syrran.

Det finns inget bör, barn ska skyddas mot narkotika av oss vuxna.

Vi kallar det #drogkurage.

Jessica Vikberg

Läs artikeln i aftonbladet här