Barn som anhöriga – ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Från Narkotikafrågan #4/2020 av Rita Rådebratt

Sedan länge har studier visat att barn till föräldrar med drogmissbruk löper betydligt högre risk att utveckla eget missbruk eller psykisk ohälsa. Det har dock varit svårare med studier som kopplar ihop konsekvenserna till samhälleliga kostnader. Därför blir ”Barn som anhöriga - ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader”, gjord av Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga på uppdrag av Socialstyrelsen, en viktig rapport.

Studien gör en hälsoekonomisk beräkning av samhällets årliga kostnad för andelen barn som vuxit upp som anhöriga till förälder med psykisk sjukdom eller missbruk av alkohol eller narkotika. Barnen löper flerfaldigt högre risk att utveckla missbruk eller psykisk ohälsa vilket medför direkta och indirekta kostnader för samhället på kort och lång sikt. Barn till föräldrar som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk ohälsa har höga ohälsotal i vuxen ålder. Två till tre gånger fler har i ung vuxen ålder ekonomisk ersättning från samhället på grund av till exempel sjukskrivning, förtidspensionering vilket ger indirekta kostnader i form av produktionsbortfall.
Rapporten understryker problemens samhällsekonomiska betydelse och anser det vara ett starkt argument för förebyggande insatser riktade till denna grupp. Vidare att samhället skulle minska sina kostnader avsevärt om omfattningen av psykisk ohälsa och missbruk hos barnen i vuxen ålder skulle kunna sänkas till samma nivå som för befolkningen i övrigt. Man beräknar att samhällskostnaderna skulle minska med så mycket som 35 mdkr per år.
 
Denna studie ingår i en serie kunskapsöversikter och rapporter inom området Barn som anhöriga som Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram. Man har till uppgift att sprida kunskap inom området Barn som anhöriga och att långsiktigt bygga upp en bas för kunskapsproduktion och kunskapsspridning samt stimulera och stödja utvecklingen inom området.
 
Rita Rådebratt

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter