Gängbrottsutredningen

Det är bra och det är nödvändigt att den sk gängbrottsutredningens betänkande bland annat vill införa skärpningar vid skjutningar på allmän plats, vid narkotikaförsäljning- och köp, vid rekrytering av barn och unga samt att man vill underlätta att fler kan häktas fortare.

Men samtidigt som detta genomförs behöver vi inte bara prata ihop oss utan se till på riktigt att färre unga lockas av det liv som tenderar och riskerar att avsluta deras liv innan de ens blivit myndiga. Att satsa på det brottsbekämpande är bra men kommer kräva så mycket mer om vi inte samtidigt, parallellt och kontinuerligt arbetar med att stödja de som kommer i kontakt med barnen och deras föräldrar från scratch; MVC, BVC, förskola, fritidsledare, idrottsföreningar, skola, socialtjänst. Annars blir det dyrköpt, i pengar men framförallt i människoliv.

  • Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande om ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person har innefattat användning av skjutvapen eller sprängämnen och begåtts på allmän eller liknande plats. Detsamma ska gälla om angreppet haft bakgrund i en konflikt mellan grupper i vilken skjutvapen eller sprängämnen använts, eller varit ägnat att framkalla en konflikt av sådant slag.
  • En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer under 18 år i brottslig verksamhet.
  • Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika som är avsedd att säljas.
  • Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott.
  • En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett minimistraff om fängelse i ett år och sex månader i stället för som i dag två års fängelse.
  • Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff.


Läs Betänkande av gängbrottsutredningen här