Vad vi gör

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS, är en ideell organisation som  verkar för en restriktiv narkotikapolitik. En politik som kombinerar ett förbud mot att använda narkotika, förebyggande insatser, tidig upptäckt och ingripande samt en bra vård och behandling. Kärnan i problemet är användandet av narkotika. Genom att begränsa användning och spridning av narkotika begränsas problemen. 

Alla barn och ungdomar har rätt till en uppväxt fri från narkotika. Vuxna har rätt till en narkotikafri arbetsplats. Alla har rätt till en narkotikafri trafik och narkotikafria offentliga miljöer. Förebyggande och tidiga insatser i skolan, i kvarteret, på jobbet och i trafiken är narkotikapolitikens huvudfråga.

RNS uppgift är att sprida kunskapen och budskapet, att ge röst åt alla som vill motverka narkotika och påverka politiken. Vi arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan, driver egna drogförebyggande projekt och arbetar med kunskapsspridning. 
 

Narkotikafri Skola
- Vårt viktigaste projekt

Projektet Narkotikafri Skola hjälper och stöttar skolor i sitt drogförebyggande arbete med fokus på att förbättra skolans handlingsplan och drogpolicy. Allt fler skolor efterfrågar metoder för att tidigt upptäcka och ingripa om en elev misstänks eller har konstaterats använda narkotika. Vi stöttar och hjälper skolorna i det här arbetet. Till narkotikafriskola.se >>