Ny ANDT-strategi

I arbetet med att utarbeta en ny ANDT-strategi har regeringen inbjudit företrädare för myndigheter, forskarsamhället och organisationer till fyra möten och gett möjligheter för alla deltagare att inkomma med synpunkter. Ett 50-60-tal personer har deltagit vid de två inledande fysiska mötena, något färre vid de två följande digitala mötena.

Teman för dessa möten har varit:

 • Tillgångsbegränsning
 • Prevention
 • Vård och behandling
 • Organisation
RNS och Narkotikafri Skola ha deltagit i samtliga möten. Efter en inledning från socialdepartementet har möjligheter att ge synpunkter funnits i plenumdiskussion och därefter diskussion i mindre grupper förts där anteckningar förts av arrangören för att fånga upp synpunkter. Deltagande myndigheter, forskare och organisationer har också uppmanats att komplettera med skriftliga synpunkter.

RNS har lämnat kortfattade skriftliga synpunkter i rubrikform. I den första inlagan finns RNS synpunkter. I den andra inlagan finns synpunkter från Narkotikafri Skola. Till de punkter som här redovisas finns kortare bakgrundsbeskrivningar och motiveringar.

Dessa inlagor är kortare noteringar med synpunkter som sammanfattar de frågor RNS och Narkotikafri Skola vill betona. Ambitionen har inte varit att ge ett heltäckande förslag till en ny ANDT-strategi utan mer att uppmärksamma några för RNS viktiga frågeställningar.

Vi redovisar detta här för att intresserade ska få en bild av vad RNS och Narkotikafri Skola bidragit med i diskussionen om en ny ANDT-strategi.

Vi har då utgått från strukturen, målen och insatsområdena i den gamla ANDT-strategin och föreslagit ändringar och tillägg.

RNS synpunkter och förslag till ny ANDT-strategi

RNS ser positivt på att regeringen vill stärka N:et i den nya ANDT-strategin. Narkotikapolitiken har varit framgångsrik så till vida att användningen är jämförelsevis låg och har legat ganska stabilt på en låg nivå sedan början av 2000-talet. Detta trots en internationell cannabistrend och ett ökat tryck från omvärlden.
Samtidigt finns många brister och narkotikadödligheten har under ett antal år fram till 2015 ökat och ligger trots en minskning under senare år fortfarande på en oacceptabelt hög nivå.
Att minska narkotikaanvändningen och minska narkotikadödligheten är två viktiga mål för narkotikapolitiken.

RNS utgångspunkt kan sammanfattas i följande punkter:

 • Att den nuvarande lagstiftningen med förbud mot användning och innehav i grunden är bra. Problemen och utmaningarna finns huvudsakligen i den praktiska tillämpningen på systemnivå, både när det gäller skolans, socialtjänstens, rättsväsendets och missbruksvårdens insatser. Det finns för många och stora glapp mellan system, för långsamma och ofta för svaga tidiga insatser och för höga trösklar.
 • Fokus i en ANDT-strategi och narkotikapolitik ska vara användning, prevention och tidiga insatser. Minskad användning betyder färre problem och ju tidigare upptäckt och insats desto bättre är förutsättningarna att lyckas.
Vi vill också understryka och instämma i de övergripande synpunkter som framfördes av ett flertal deltagare under den andra och fjärde hearingen.
 • Behovet av nationell ledning – ”Nationell drogsamordnare”.
 • Behovet av resurser.
 • Behovet av metodförvaltning och utveckling.
Förslag
Vi utgår här från den tidigare ANDT-strategin och gör förslag till ändringar och tillägg.

Övergripande mål
ANDT-strategins övergripande mål är "Ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk."

RNS föreslår:
 • Att målet ”En nolltolerans mot narkotika och dopning” ändras till ”Att minska användningen av olaglig narkotika och dopningspreparat.”
 • Att målet ”Att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak” kvarstår.
 • Att målet att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska konsumtionen skadliga dryckesvanor” ändras till ”Att minska konsumtionen av alkohol och förebygga skadlig alkoholkonsumtion”.

Mål och insatsområde

Mål 1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
Nuvarande insatsområden:

 • Skarpare reglering för att minska illegal handel av tobak.
 • Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn.
 • Bekämpning av illegal handel och en restriktiv och tydligt reglerad och legal handel via digitala medier.
 • Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer.
RNS föreslår följande tillägg:
 • Insatser mot lokala narkotikamarknader för att säkerställa narkotikafria offentliga miljöer.
Mål 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
Nuvarande insatsområden:
 • Reglering och tillsyn för att begränsa marknadsföring och exponering av alkohol och tobak.
 • En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov.
 • Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak.
 • Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete.
RNS föreslår följande tillägg:
 • Tillämpning av artikel 33 i FNs Barnkonvention om barns rätt till skydd mot olovligt bruk av narkotika.
 • Stöd till skolan i systematiskt förebyggande arbete med policy som verktyg för att säkerställa en tobaks-, alkohol- och narkotikafri skola.
RNS föreslår också ett nytt målområde:
 
Mål 3. Tidiga insatser för barn och unga som använder narkotika ska stärkas och förbättras.
Insatsområden:
 • Effektivt arbete inom skola, polis och socialtjänst för tidig upptäckt och intervention vid användning av cannabis och annan narkotika.
 • Förbättrad samverkan mellan skola, polis och socialtjänst.
 • Stärkt ansvar för skolans elevhälsa i uppföljning av tidiga insatser.
RNS föreslår att nuvarande målområde 6 formuleras på följande sätt:

Mål 6. Aktivt verka för att FNs narkotikakonventioner upprätthålls och att skydda barn från narkotika.
 • Aktivt verka inom EU och FN för att FN:s narkotikakonventioner upprätthålls till anda och bokstav.
 • Aktivt verka för att artikel 33 i FNs Barnkonvention om barns rätt till skydd mot olovligt bruk av narkotika får större tyngd i det internationella narkotikakontrollsamarbetet.
 • Agera för att preventionsperspektivet framhålls i det internationella narkotikakontrollsamarbetet.
 • Stärka UNODC:s roll i det internationella narkotikakontrollsamarbetet bland annat genom att utveckla narkotikafrågorna i det globala utvecklingssamarbetet tillsammans med andra internationella myndigheter.

Tidiga insatser, vård och behandling.

Området är stort och innehåller många olika frågor. Vi vill här ge några synpunkter men utan ambition att vara heltäckande.

1.      Tidiga insatser
Tidig upptäckt och tidiga insatser är av stor betydelse. Ju tidigare upptäckt desto bättre är förutsättningarna att lyckas och desto mindre resurser krävs. Upptäckt sker i skolan (unga), av anhöriga, genom polisens ingripande (vid trafikkontroller och vid misstanke om brott) och på arbetsplatsen.

En ANDT-strategi behöver därför ha ett sådant fokus.

RNS föreslår därför ett nytt målområde:
 ”Tidiga insatser för barn och unga som använder narkotika ska stärkas och förbättras.”

Insatsområden

 • Effektivt arbete inom skola, polis och socialtjänst för tidig upptäckt och intervention vid användning av cannabis och annan narkotika.
 • Förbättrad samverkan mellan skola, polis och socialtjänst.
 • Stärkt ansvar för skolans elevhälsa i uppföljning av tidiga insatser.
Konkret handlar detta bland annat om:
 • Att minska godtyckligheten och skillnaderna i bedömningar inom socialtjänsten i samband med orosanmälningar och bedömningar.
 • Att stärka socialtjänstens verktyg vid tidiga insatser.
 • Att ta vara på erfarenheter som exempelvis den sk MUMIN-verksamheten och liknande modeller för samverkan och tidiga insatser.
 • Att ändra sekretessregler mellan skola och socialtjänst och ge skolans elevhälsa ett starkare mandat.
 • Att se över praxis för påföljder vid ringa narkotikabrott så att dessa ger möjlighet till och motiverar för behandling där så behövs.
2.      Vård och behandling
Om detta finns mycket att säga. RNS vill här lyfta fram tre saker.
Nuvarande strategi har som mål en vård av god kvalitet.

RNS föreslår ett förtydligande av målet:
”Vård och behandling av missbruk och beroende ska syfta till att stärka möjligheterna att komma tillbaka in i samhället.”

Systemrelaterade problem
De glapp, trösklar och hinder som finns mellan socialtjänsten, missbruksvården och psykiatrin har  länge varit kända. Konsekvensen av dessa brister är att insatser försvåras och fördröjs, att personer bollas mellan olika system, att vårdkedjor inte fungerar optimalt och att helhetsansvaret brister. Kompetens och resurser finns, problemet ligger i systemen.
 • Betydelsen av att minska dessa glapp, trösklar och hinder behöver göras tydligt.
 • Betydelsen av recovery-perspektivet och civilsamhällets betydelse för att erbjuda meningsfulla sammanhang och gemenskaper och vägar tillbaka in i samhället behöver betonas.

Synpunkter till ANDT-strategin från Narkotikafri Skola

Utgångspunkt
Om följande råder konsensus.

 • Skolan är en viktig arena för förebyggande arbete, kanske den viktigaste.
 • Tidig upptäckt och tidiga insatser är av stor betydelse.
Till det kommer behovet och vikten av ledning och samverkan vilket också framhålls i SKR:s Handlingsplan mot missbruk och beroende – tidig upptäckt, tidiga insatser stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år (2018).

Ett fortsatt arbete med utveckling av kunskap och metoder för skolans förebyggande arbete är viktigt. Vår bedömning är dock att problemet inte främst är bristen på kunskap och metoder, kanske inte heller resurser även om mer resurser alltid är önskvärt. Problemen och utmaningarna finns den praktiska tillämpningen och är systemrelaterade. Genom bättre systematik, samverkan och ledning kan både förebyggande arbete, tidiga insatser och vård och behandling förbättras avsevärt.
Detta behöver avspegla sig i ANDT-strategin.

Förslag
Mot bakgrund av synpunkterna ovan föreslår vi några ändringar och tillägg i ANDT-strategin.

Nuvarande strategi:
Mål 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.

Insatsområden
 • Reglering och tillsyn för att begränsa marknadsföring och exponering av alkohol och tobak.
 • En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov.
 • Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak.
 • Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete.
Förslag till ny formulering:

Mål 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.

Nuvarande insatsområden:
 • Reglering och tillsyn för att begränsa marknadsföring och exponering av alkohol och tobak.
 • En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov.
 • Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak.
 • Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete.
Narkotikafri Skola föreslår följande tillägg:
 
 • Stöd till skolan i arbetet med att tillämpa barnkonventionens (nu svensk lag) artikel 33 om att skydda barn från olaglig användning av narkotika.
 • Stöd till skolan i systematiskt förebyggande arbete med policy som verktyg för att säkerställa en tobaks-, alkohol- och narkotikafri skola.
Förslag till nytt mål:
 
Mål 3. Tidiga insatser för barn och unga som använder narkotika ska förbättras.

Insatsområden:
 • Effektivt arbete för tidig upptäckt och intervention vid användning av cannabis och annan narkotika inom skola, polis och socialtjänst.
 • NUVARANDE ANDT-STRATEGIStärkt ansvar för skolans elevhälsa i uppföljning av tidiga insatser.

NUVARANDE ANDT-STRATEGI

I regeringens ANDT-strategi beskrivs regeringens insatser inom alkohol-, narkotika-, dopning och tobaksområdet. Den nya strategin innehåller även spel. Regeringens nationella ANDT-strategi ligger sedan till grund för regionala och lokala strategier som länsstyrelser och kommuner ansvarar för.
 
Här kan du läsa regeringen och den nuvarande ANDT-strategin. Den nya som nu är under arbete ska gälla från 2021.